English text below
De vernoeming van kinderen volgde een strikt patroon wat waarschijnlijk opgaat voor zo'n 80-90% van de naamgevingen in vroeger tijden in Friesland.
Met dank aan: Nynke van den Hooven

Mannelijke kinderen:
De eerste zoon krijgt de naam van zijn grootvader van vaders kant.
De tweede zoon krijgt de naam van zijn grootvader van moeders kant.
De volgende zonen krijgen de namen van overgrootvaders (en daardoor kan het dus lijken alsof hij naar een oom is genoemd), waarbij jong overleden overgrootouders wat makkelijker overgeslagen worden, ook favoriete broers en ooms van de ouders komen in aanmerking, het eerste beetje flexibiliteit in het systeem!
Wanneer een kind jong overlijdt, wordt die naam opnieuw gebruikt voor het eerstvolgende kind van hetzelfde geslacht.

Voor de vrouwelijke kinderen geldt hetzelfde, met dien verstande dat hierbij van de vrouwelijke kant van de familie wordt uitgegaan. Dus de eerste dochter heet naar de grootmoeder van moeders kant. De tweede dochter naar de moeder van vaders kant, etc.

De enige keer dat de naam van een ouder voor een kind wordt gebruikt is als de vader vr de geboorte van het betreffende kind overlijdt, of als de moeder overlijdt in het kraambed. In dat geval krijgt het kind, ongeacht het geslacht, de naam van de overleden ouder. De naam van het kind wordt dan evt aangepast aan het geslacht van het kind. Dus als de in het kraambed overleden moeder Jantje/Janke heette dan kreeg haar mannelijke baby de naam Jan. Heette de voor de geboorte van zijn dochter overleden vader Pieter, dan kreeg deze dochter de naam Pietje.

En natuurlijk zijn er afwijkingen / variaties:
1. -Alle Nederlandse (en ook Friese) namen hebben zowel een mannelijke als een vrouwelijke vorm. Als er na 3 of 4 kinderen nog geen jongetje (cq meisje) is geboren krijgt een jongen de mannelijke variant van zijn grootmoeders naam (en een meisje dus de vrouwelijke variant van haar grootvaders naam).
2. -Het naamgevingspatroon werd soms gewijzigd als een naam in zowel de vaderlijke als de moederlijke lijn voorkwam. De naam werd dan soms maar voor n kind gebruikt of werd de tweede keer in de variant voor een andere sexe gebruikt. Als bijv. beide grootvaders Hendrik heette, zou men de eerstgeboren zoon Hendrik noemen en het eerste meisje Hendrikje/Hendrika. De juiste volgorde werd dan met de geboorte van een volgend kind weer gewoon voortgezet. Maar ook twee broers Hendrik kwam voor. Later dan vaak aangeduid met 'de oude' en 'de jonge', of andere typerende namen ('de kleine' o.i.d.)
3. -Als de geboorte van een kind min of meer samenviel met de dood van een grootouder, dan werd de naam van die grootouder wel gebruikt, ongeacht wie "aan de beurt" was.
4. -Als een eerder huwelijk van n van de ouders was geindigd door de dood van de toenmalige echtgeno(o)t(e), gebeurde het wel dat eerste kind in het volgende huwelijk van die ouder naar de overleden echtgeno(o)t(e) uit het vorige huwelijk werd genoemd.
5. -Als de naam van een grootouder overduidelijk afwezig is, dan was er ongetwijfeld sprake van "mot" in de familie.
6. -Soms wordt de volgorde van de ouders precies omgedraaid, dus: eerste jongen naar zijn grootvader van moeders kant, en eerste meisje naar haar grootmoeder van vaders kant.
7. -Ook geld/evt. erfenissen waren een reden om de vereiste volgorde van vernoeming los te laten.


Prior to 1811 the Dutch did not use "last names" so the father's name always served as the child's last name (called patroniem). After 1811, "family names" were required by Napoleon. The paternal naming pattern continued, however, by using the first name of the father, usually with a possessive ending, as the middle name for all children - male or female . Klaas's children's first names would all be followed by the name Klazes. The first names of all children followed a rigid pattern:
Male children:
1st - Paternal grandfather
2nd - maternal grandfather,
3rd and subsequent - great-grandfathers names (great-grandparent who died young where easily forgotten), favorite brothers or uncles of the parents - the first flexibility introduced into the system.
If a child died, the name of that child would be re-used on the first child of that sex born after the death.

Female children: The identical pattern except maternal relatives precede paternal relatives.

The only time the parent's name might be used for a child would be if the father died before the birth of the child or if the mother died in childbirth. Then that child, regardless of sex, would be named after the deceased parent.

Variations:
1. -All Dutch names have male and female variations. If after three or four children there have been no males (or no females) a boy will receive the male variation of his grandmother (or a girl will receive a female variation of her grandfather). Female variations often end with "je" or "ke." If the name is of Latin origin the male version ends with -us or -es, and the female version ends with -a (e.g. Jacobus - Jacoba, Johannes - Johanna). If Grandfather Geert has no grandsons, eventually a granddaughter will be named Geertje. If Grandmother Johanna has no granddaughters, eventually a grandson will be named Johannes.
2. -The naming pattern was sometimes altered if the same name appeared in both paternal and maternal lines. The name might be used on only one child or it might be used a second time on a child of the opposite sex. If both grandfathers were named Hendrik, the first boy would be Hendrik and the first girl might be Hendrikje or Hendrika. The appropriate order would resume again with the birth of the next child. Two brothers Hendrik in the same family could happen also. Later they where called 'de oude' (the old one) and 'de jonge' (the young one), or other typical names ('de kleine' - the little)
3. -If the birth of a child coincided with the death of a grandparent, the name of that grandparent might be used regardless of whose "turn" it was to be honored with a naming.
4. -If a parent had an earlier marriage which ended in death, the first child would sometimes be named after that deceased spouse. Therefore, if you see an "unknown" name first in the roster of children, consider that a parent could have had a prior marriage.
5. -If the name of a grandparent is conspicuously absent, there was probably some type of rift within the family
6. -Sometimes the order of paternal and maternal names where turned. The first boy - maternal grandfather,, the first girl - paternal grandmother.
7. -Also money was sometimes a reason to change the pattern.