uitvoer:
 
Quotisatie Memories successie(1818-1856)  
Napoleon Emigranten Joodse Friezen
Gemeenten   Thesaurus
1811
DTBnrs
   
Alle regio's huw. overlijden geb. DTBhuw Dopen Begr. Notarieel
1 Vlieland, Terschelling Ameland en Schiermonnikoog huw. overlijden geb. DTBhuw doop beg Not. 1
2 Westdongeradeel, Oostdongeradeel en Dokkum huw. overlijden geb. DTBhuw doop beg Not. 2
3 Ferwerderadeel, Dantumadeel en Kollumerland c.a. huw. overlijden geb. DTBhuw doop beg Not. 3
4 Tietjerksteradeel en Achtkarspelen huw. overlijden geb. DTBhuw doop beg Not. 4
5 Smallingerland en Opsterland huw. overlijden geb. DTBhuw doop beg Not. 5
6 Weststellingwerf en Ooststellingwerf huw. overlijden geb. DTBhuw doop beg Not. 6
7 Utingeradeel, Haskerland, Aengwirden en Schoterland huw. overlijden geb. DTBhuw doop beg Not. 7
8 Menaldumadeel, Baarderadeel, Leeuwarderadeel, Rauwerderhem en Idaarderadeel huw. overlijden geb. DTBhuw doop beg Not. 8
9 Leeuwarden huw. overlijden geb. DTBhuw doop beg Not. 9
10 Harlingen, Barradeel en Het Bildt huw. overlijden geb. DTBhuw doop beg Not. 10
11 Franekeradeel, Franeker, Hennaarderadeel en Wonseradeel huw. overlijden geb. DTBhuw doop   Not. 11
12 Bolsward, Wymbritseradeel, Sneek en IJlst huw. overlijden geb. DTBhuw doop   Not. 12
13 Workum, Hindeloopen, Hem. Oldeferd, Stavoren, Gaasterland, Sloten,
Doniawerstal en Lemsterland
huw. overlijden geb. DTBhuw doop   Not. 13
Deze zoekpagina wordt u aangeboden door: www.varkevisser.org


zoekvoorbeelden:
el* *inga
e??inga
vindt Elzinga, Elsinga, Eizinga Eisinga